Download hier de algemene voorwaarden in pdf >

 

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden

1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tevens op alle toekomstige aanbiedingen en/of overeenkomsten met dezelfde wederpartij door Zijlstra Beroepskleding, gevestigd te Franeker, aangegaan.
1-2 De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt tevens als acceptatie van Zijlstra Beroepskleding haar algemene voorwaarden. Bijzondere – van Zijlstra Beroepskleding haar algemene voorwaarden – afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 2 Algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden

2-1 Zijlstra Beroepskleding wijst de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden uitdrukkelijk van de hand. De algemene voorwaarden van contractspartijen en/of derden zijn alleen van toepassing als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
2-2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Zijlstra Beroepskleding onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden.
2-3 Algemene voorwaarden van contractspartijen en/of derden worden slechts door Zijlstra Beroepskleding aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die algemene voorwaarden.

 

Artikel 3 Aanbiedingen

3-1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Zijlstra Beroepskleding behoudt zich het recht voor om voor het sluiten van een overeenkomst aanbiedingen en/of offertes te wijzigen.
3-2 De opgegeven prijzen zijn geldig voor levering af bedrijf of magazijn van Zijlstra Beroepskleding, exclusief omzetbelasting en exclusief emballage.
3-3 Gegevens in drukwerken verstrekt door Zijlstra Beroepskleding waaronder doch niet beperkt tot eigenschappen, maten, kleuren, afbeeldingen maar ook prijzen worden weergegeven met het uitdrukkelijke voorbehoud van wijzigingen. Dergelijke verstrekte gegevens en opgegeven prijzen binden Zijlstra Beroepskleding dus niet.

 

Artikel 4 Overeenkomst

4-1 Een overeenkomst tussen Zijlstra Beroepskleding en opdrachtgever komt tot stand na akkoord van opdrachtgever op de aanbieding / offerte én schriftelijke bevestiging door Zijlstra Beroepskleding.
4-2 Elke met Zijlstra Beroepskleding aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat haar van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te harer beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Zijlstra Beroepskleding zonodig informatie betreffende hem opvraagt.

 

Artikel 5 Vertegenwoordiging

5-1 Afspraken of overeenkomsten gemaakt met ondergeschikte leden van het personeel van Zijlstra Beroepskleding binden de laatste niet, voor zover ze door Zijlstra Beroepskleding niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers die geen procuratie hebben.

 

Artikel 6 Prijzen

6-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van het tot stand komen van de desbetreffende overeenkomst geldende prijzen.
6-2 Prijslijsten en reclamematerialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Zijlstra Beroepskleding niet.
6-3 Indien na het tot stand komen van de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting, grondstoffen  e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, mogen deze door Zijlstra Beroepskleding aan opdrachtgever worden doorberekend.

 

Artikel 7 Gedeeltelijke levering

7-1 Zijlstra Beroepskleding is altijd bevoegd om een gedeeltelijke levering te doen. Zijlstra Beroepskleding is ingeval van een gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, tevens bevoegd om de gedeeltelijke levering te factureren. Betaling van de factuur moet plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel “Betaling”.

 

Artikel 8 Emballage

8-1 Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van een emballage is ter beoordeling van Zijlstra Beroepskleding.

 

Artikel 9 Aanbetaling

9-1 Zijlstra Beroepskleding is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling te verlangen. Ingeval van een productieorder (huisstijl kleding) is een aanbetaling van 50 % van toepassing. Op alle andere orders is Zijlstra gerechtigd een aanbetaling van minimaal 25 % te verlangen. Indien opdrachtgever niet akkoord is met de verlangde aanbetaling komt er tussen Zijlstra Beroepskleding en opdrachtgever geen overeenkomst tot stand
9-2 Bij huisstijlkleding wordt gestreefd naar een omloopsnelheid van 4, gerekend per maat/model per jaar. Dit houdt in dat er bijvoorbeeld per jaar 100 jassen in een bepaalde maat (bijv. maat S) door opdrachtgever afgenomen moeten worden als de startorder 25 stuks is geweest. Voldoet opdrachtgever niet aan de specifiek op dit punt met Zijlstra Beroepskleding gemaakte afspraken, dan is opdrachtgever verplicht om het aantal niet afgenomen stuks huisstijlkleding op eigen kosten op te slaan in haar eigen pand/magazijn en het betreffende aantal stuks huisstijlkleding af te rekenen.

 

Artikel 10 Leveringstermijnen

10-1 Opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering en zijn in geen geval te beschouwen als een fatale termijn zoals bedoeld in artikel 6:83 sub a Burgerlijk Wetboek.
10-2 Wanneer bestelde goederen niet binnen vier weken worden afgehaald nadat Zijlstra Beroepskleding heeft medegedeeld dat de bestelde goederen gereed zijn om te worden opgehaald, dan worden de betreffende goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever ter zake bijvoorbeeld doch niet beperkt tot teloorgang vanwege bijvoorbeeld brand of achteruitgang opgeslagen tot het moment opdrachtgever de goederen komt afhalen. Het niet afhalen van bestelde goederen laat onverlet dat opdrachtgever de verschuldigde prijs voor de bestelde goederen verschuldigd is aan Zijlstra Beroepskleding.

 

Artikel 11 Afhalen en verzending

11-1 Uitgangspunt is dat de bestelde goederen door Zijlstra Beroepskleding af magazijn worden geleverd. De verzending geschiedt op de wijze als door Zijlstra Beroepskleding aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals o.a. door snel – of expresseverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening. Ingeval van schade aan of verlies van de verzonden goederen dan is de aansprakelijkheid van Zijlstra beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd indien de verzekering dekking biedt, dan wel indien de verzekering geen dekking biedt tot maximaal 50 % van de factuurwaarde van het desbetreffende product.

 

Artikel 12 Wijziging van de opdracht

12-1 Wijziging in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht die hogere kosten met zich meebrengen dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden bij de opdrachtgever in rekening gebracht.
12-2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, kunnen slechts worden doorgevoerd voor zover de order nog niet in productie is genomen. Uitgangspunt is namelijk dat een verstrekte opdracht direct in productie wordt genomen en dat het aanbrengen van wijzigingen niet mogelijk is. Opdrachtgever dient hier dus voorafgaand aan het verstrekken van de opdracht aan Zijlstra Beroepskleding rekening mee te houden. Het niet meer kunnen doorvoeren van een wijziging vanwege het reeds in productie te hebben genomen van de order, ontslaat opdrachtgever niet van haar verplichtingen, waaronder doch niet beperkt tot haar betalingsverplichting en afnameverplichting, jegens Zijlstra Beroepskleding. In ieder geval dienen wijzigingen schriftelijk aan Zijlstra Beroepskleding ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen slechts mondeling opgegeven dan is het risico van het juist doorvoeren van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever.
12-3 Indien na het tot stand komen van de overeenkomst nog doorgegeven wijzigingen die nog wel doorgevoerd kunnen worden zullen leiden tot een overschrijding van de oorspronkelijke levertijd, dan geeft Zijlstra Beroepskleding aan wanneer de order vermoedelijk gereed zal zijn. In geen geval kan Zijlstra Beroepskleding aansprakelijk worden gehouden voor overschrijding van de oorspronkelijke levertijd, alsook niet voor overschrijding van de nieuw opgegeven levertijd.

 

Artikel 13 Annuleren

13-1 IIndien de opdrachtgever de order annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Zijlstra Beroepskleding reeds aangeschafte materialen, grondstoffen, overige kosten al dan niet be- of verwerkt  tegen de daarvoor geldende opdrachtsom, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Opdrachtgever zal eveneens aan Zijlstra Beroepskleding een boete betalen ter hoogte van 1/3e van de overeengekomen totale opdrachtsom. Dit laat onverlet dat Zijlstra Beroepskleding bevoegd is om in afwijking van artikel 6:92 lid 2 Burgerlijk Wetboek naast de boete tevens schadevergoeding te vorderen.
13-2 Onverminderd het vermelde in het vorig lid van dit artikel behoudt Zijlstra Beroepskleding zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst te vorderen.

 

Artikel 14 Reclame / Kwaliteit

14-1 Kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen van door Zijlstra Beroepskleding te leveren goederen moeten uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Geringe in de handel toelaatbaar geacht of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleur, finish, maat, afwerking, normaal te achten slijtage, ondeskundig gebruik, het onjuist te hanteren van wasvoorschriften en e.d. kunnen geen grond voor reclames opleveren.
14-2 Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Zijlstra Beroepskleding terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering Zijlstra Beroepskleding wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
14-3 Zijlstra Beroepskleding dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend. Mochten beide partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundige komen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
14-4 Indien de reclame naar het oordeel van Zijlstra Beroepskleding c.q. de onafhankelijke deskundige juist is, heeft Zijlstra de keuze om  hetzij de overeengekomen opdrachtsom van de desbetreffende geleverde goederen terug te betalen, hetzij de desbetreffende geleverde goederen kosteloos te herstellen voor zover herstel mogelijk is, hetzij de desbetreffende goederen te vervangen.

 

Artikel 15 Garantie

15-1 Door Zijlstra Beroepskleding verstrekte garantie strekt zich nimmer verder uit dan tot de uitdrukkelijk gemaakte kwaliteitsbedingen of uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitsnormen zoals bedoeld in artikel 14-1.
15-2 Voor verkochte en geleverde goederen met fabrieks- resp. importeurs- of groothandelsgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

 

Artikel 16 Retourzendingen

16-1 Retourzendingen worden slechts na schriftelijke goedkeuring daarvan door Zijlstra Beroepskleding aan opdrachtgever in behandeling genomen.
16-2 De kosten van de ongegronde en/of niet vooraf schriftelijk aangekondigde en goedgekeurde retourzendingen zijn voor rekening van de opdrachtgever. Zijlstra Beroepskleding kan de desbetreffende goederen onder zich of onder derden voor rekening en risico van de opdrachtgever opslaan, maar is ook gerechtigd om de desbetreffende goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever retour naar opdrachtgever te zenden.
16-3 De opdrachtgever is verplicht tot zorgvuldige verpakking en verzending en tot verzekering van de te retourneren goederen. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan de retourzending, door zijn nalatigheid ontstaan.

 

Artikel 17 Retentierecht

Wanneer Zijlstra Beroepskleding goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is zij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die opdrachtgever aan Zijlstra Beroepskleding verschuldigd is, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

 

Artikel 18 Aansprakelijkheid

18-1 De aansprakelijkheid van Zijlstra Beroepskleding is beperkt tot maximaal het bedrag van de verzekerde som voor zover de verzekering dekking biedt, dan wel indien de verzekering geen dekking biedt tot maximaal de overeengekomen opdrachtsom van de order onder welke de schade is ontstaan.
18-2 Zijlstra Beroepskleding is in geen geval gehouden tot vergoeding van gevolgschade, waaronder begrepen wordt stagnatieschade, gederfde winst, boetes, transportkosten, productieverlies, reis- en verblijfskosten. Voorts komt niet voor vergoeding in aanmerking schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van Zijlstra Beroepskleding.
18-3 Zijlstra Beroepskleding is voorts niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van ondeskundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van wasvoorschriften e.d., alsmede gebruik van goederen voor doeleinden waarvoor deze niet bestemd zijn etc. dan wel van een gebruik van goederen dat redelijkerwijs niet te verwachten valt.

 

Artikel 19 Overmacht

19-1 Een tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen kan aan Zijlstra Beroepskleding niet worden toegerekend, indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht.
19-2 Onder overmacht wordt onder meer – doch niet beperkt tot – verstaan de omstandigheid dat door Zijlstra Beroepskleding ingeschakelde derden zoals leveranciers, onderaannemers en transporteurs, of andere partijen waarvan Zijlstra Beroepskleding afhankelijk is, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, weersomstandigheden, natuurgeweld, terrorisme, cybercriminaliteit, verstoring van digitale infrastructuur, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van gereedschappen, materialen of informatie, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.
19-3 Zijlstra Beroepskleding is in geen geval aansprakelijk voor schade ontstaan door overmacht. Zijlstra Beroepskleding is bevoegd om haar verplichtingen op te schorten totdat de overmacht situatie is afgelopen.

 

Artikel 20 Eigendomsvoorbehoud

20-1 Alle door Zijlstra Beroepskleding geleverde goederen blijven haar eigendom, totdat opdrachtgever aan alle verplichtingen jegens Zijlstra Beroepskleding, uit welke hoofde ook, aldus zowel ter zake de betrokken levering als ter zake eerdere of latere leveringen en verrichte diensten, heeft voldaan.
20-2 Zijlstra Beroepskleding heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling of wettelijke schuldsanering aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement word verklaard of beslag op de goederen word gelegd.
20-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, waaronder doch niet beperkt tot het verpanden van de goederen, zijn de opdrachtgever verboden zolang hij niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen jegens Zijlstra Beroepskleding heeft voldaan. Onderhavig beding heeft goederenrechtelijke werking.

 

Artikel 21 Wanprestatie en ontbinding

21-1 Indien de opdrachtgever een op hem rustende verplichting niet nakomt, dan is hij reeds door het enkele niet nakomen van deze verplichting in verzuim. Een ingebrekestelling is daarvoor niet vereist.
21-2 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Zijlstra Beroepskleding ingeval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze.
21-3 De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft Zijlstra Beroepskleding eveneens, indien de opdrachtgever in staat  van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement word aangevraagd, indien hij surséance van betaling of wettelijke schuldsanering heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen en roerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of word overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Zijlstra Beroepskleding op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

21-4 Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op Zijlstra Beroepskleding te verrekenen of om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten is uitgesloten, tenzij er sprake is van surseance van betaling of faillissement van Zijlstra Beroepskleding of de wettelijke schuldsanering op Zijlstra Beroepskleding van toepassing is.

 

Artikel 22 Betaling

22-1 Betaling dient contant of via bankoverschrijving te geschieden na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Betalingstermijn is 14 dagen netto,  tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Door overschrijding van de betalingstermijn verkeert opdrachtgever – zonder dat een ingebrekestelling is vereist – in verzuim.
22-2 Zijlstra Beroepskleding is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door haar is ontvangen, om – zonder dat een ingebrekestelling is vereist – de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119A Burgerlijk Wetboek bij opdrachtgever in rekening te brengen.
22-3 Zijlstra Beroepskleding is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en wettelijke handelsrente om van de opdrachtgever alle gemaakte kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder doch niet beperkt begrepen de kosten van de advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder, griffierechten en incassobureau.

 

Artikel 23 Niet-overname personeel

23-1 De opdrachtgever zal gedurende de periode van één jaar gerekend vanaf het sluiten van een overeenkomst met Zijlstra Beroepskleding, op generlei wijze, behoudens in geval van toestemming van Zijlstra Beroepskleding, medewerkers van Zijlstra Beroepskleding of van ondernemingen waarop Zijlstra Beroepskleding ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.
23-2 Voor elke in strijd met de voorgaand lid (directe dan wel indirecte via derden) gepleegde inbreuk is opdrachtgever aan Zijlstra Beroepskleding een boete verschuldigd van € 45.000,00 per inbreuk en van € 4.500,00 per dag dat de inbreuk voortduurt, onverminderd het recht van Zijlstra Beroepskleding op schadevergoeding, voor zover de verschuldigde boete de schade niet dekt.

 

Artikel 24 Toepasselijk recht

24-1 Op alle door Zijlstra Beroepskleding gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomst en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.
24-2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 25 Geschillen

25-1 Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, worden uitsluitend behandeld en beslecht door de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden.