Altijd al eens een helikoptervlucht willen maken? Grijp dan nu je kans! Wanneer je tot 27 juni de Facebookpagina van Zijlstra Beroepskleding liked maak je kans op een helikoptervlucht voor 2 personen! 

Meedoen?

Kans maken op twee tickets voor een helikoptervlucht? Meedoen is simpel! Like onze Facebookpagina & wie weet zit jij binnenkort in een helikopter! Iedere 100 paginalikes verloten we een vlucht voor 2 personen.

 

Wanneer?

Ben jij de gelukkige winnaar? Dan ontvang je twee tickets voor een helikoptervlucht tijdens de open dag van bedrijventerrein Kie-West in Franeker op 1 juli 2017.

 

Actievoorwaarden

Datum: 15 mei 2017

 

I. Algemeen

1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door Zijlstra Beroepskleding (verder te noemen: ‘de Organisator’) georganiseerde “winactie Zijlstra Beroepskleding Helikoptervlucht” (verder te noemen: de ‘Actie’).
2 Deze actie heeft als doel bij iedere 100 paginalikes 2 kaarten voor een helikoptervlucht te vergeven aan de fans van Zijlstra op Facebook2Facebook (verder te noemen: ‘de Prijs’).
3 Deze Actie loopt van maandag 22 mei tot en met woensdag 28 juni 2017.
4 Zijlstra Beroepskleding behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de website worden geplaatst, voorzien van een datum.
5 Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van deze Actievoorwaarden. Verder verklaart de deelnemer akkoord te zijn met de algemene voorwaarden van Facebook die onverkort van toepassing blijven naast deze actievoorwaarden.

 

II. Deelname

6. Deelname aan deze Actie houdt in dat men akkoord gaat met deze actievoorwaarden.
7. Deelname aan deze Actie is gratis en staat open voor een ieder, uitgezonderd voor medewerkers van Zijlstra Beroepskleding, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.
8. Door deelname aan de Actie verlenen de prijswinnaars toestemming aan Zijlstra Beroepskleding om hun namen en/of foto’s die zij hebben ingezonden voor promotionele doeleinden in het kader van deze Actie te gebruiken.
9. Deelnemers maken alleen kans op de Prijs als zij ‘fan’ zijn geworden van Zijlstra Beroepskleding (door Zijlstra te ‘liken’ op Facebook).
10. In geval van (vermoeden van) fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten.
11. Deelnemer staat er voor in dat de door hem/haar verstrekte gegevens correct en volledig zijn.

 

III. Prijzen

12. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
13. De Prijs kan niet worden ingewisseld voor geld of andere prijzen.
14. De winnaars worden na iedere 100 paginalires bekendgemaakt op de Facebookpagina van Zijlstra Beroepskleding.
15.. De kaarten worden ruim voor de aanvangsdatum van de helikoptervlucht opgestuurd of kunnen op de dag zelf worden opgehaald op de locatie van Zijlstra Beroepskleding.
16. Er geldt voor een door een winnaar geweigerde of niet opgehaalde prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering van de prijs vervalt deze aan Zijlstra Beroepskleding.

 

IV. Aansprakelijkheid

17. Zijlstra Beroepskleding is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaars eventueel moeten doen of maken in verband met de deelname aan deze actie, en met de acceptatie, het gebruik of misbruik van de prijs.
18. Zijlstra Beroepskleding, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijs, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.
19. Zijlstra Beroepskleding kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook die beperkte, vertraagde of het verlies van inzendingen tot gevolg hebben
20. Zijlstra Beroepskleding is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. Zijlstra Beroepskleding verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.

 

V. Slotbepalingen

21. Voor alle vragen, klachten en/of opmerking met betrekking tot deze Actie, kunt u een e-mail sturen naar marketing@zijlstraberoepskleding.nl.